TeatervildenveiFinansieringOm Teater VildenveiForestillingerFilmerLinkerKontakt oss
Velkommen til Teatervildenvei
Daglig leder Eduard Myska
Støtteerklaring LLP - 2015Støtteerklæring NFPH - 2013Innspill til Oslo kommuneInnspill til Folkehelsemelding
Innspill til Oslo kommune

 

Innspill til handlingsplan for psykisk helsearbeid (2015-2018)                                          Oslo, 09.09. 2014

 

I kommunens utkast til handlingsplan for 2015 – 2018 i kapittel 4.4.10 - arbeid, aktivitet og psykisk helse - vises det til Teater Vildenveis vellykkede arbeid med å gi personer med psykiske lidelser, og problemer, opplevelse av tilhørighet, mestring og tro på seg selv.

Dette er et innspill om å flytte denne allerede eksisterende og utprøvd rehabiliterende/ forebyggende aktivitet fra OUS til Oslo kommune og utvikle og utvide virksomheten.

 

Noen ord om Teater Vildenvei

Vi har holdt på i 19 år, hatt vel hundre skuespillere på scenen og satt opp 30 skuespill; vanlige dramaer, komedier, musikaler, barneteater og diktprogram. Forestillingene er blitt sett av et stort publikum. Lederen av teateret er ansatt, mens alle driftsmidler til lys, lyd, musikk, kostymer, scenografi, markedsføring, leie av lokaler etc. er blitt skaffet til veie av teatret selv, gjennom legater, priser, diverse støtteordninger - vel kr. 150 000,- i året.

Teateret har vist seg å være et så vellykket tiltak at det har fått stor anerkjennelse og mange priser:

Annenpris fra Kommunenes Sentralforbund og Sosial- og Helsedepartementet, ”Det nytter ”- prisen, Rotary pris for kulturaktivitet i Groruddalen og Oslo bys kulturpris. Stiftelsen for helse og rehabilitering har støttet et treårig prosjekt der all teateraktivitet ble utvidet fra Sinsen DPS til å gjelde hele Groruddalen. I 2010 fikk vi dessuten Stiftelsen Scheiblers Hederspris. De siste årene satte vi opp forestillingen «Amor spiller i piano» på Gaustad og vi fremførte stykket også i Galway i Irland. ttp://www.psykiskhelsearbeid.no/teater_vildenvei/

 

Så satte vi opp «Kjærlighet og årstider» et stykke om og med Gunvor Hofmos dikt, med premiere på våren 2014. For tiden spiller vi dette stykket og det skal filmatiseres i løpe av september og oktober. Vi setter dessuten opp kabaret «Katt for sin hatt» med planlagt premiere til våren 2015.

Teatret er i dag en del av Oslo Universitetssykehus HF(OUS), klinikk psykisk helse og avhengighet. Planene har lenge vært å flytte virksomheten ut fra sykehuset til Oslo kommune og bygge det ut slik at det inkluderer flere grupper med funksjons-begrensninger enn det som er tilfellet i dag.

 

Hvorfor teater

Det finnes mange mennesker med milde eller alvorlige psykisk lidelser. Prognosene fra WHO forteller oss at det stadig vil bli flere. Forebygging og tiltak som kan motvirke en kronifiserende utvikling er viktig. Ideen med teater er å øke den enkeltes selvaktelse gjennom økt mestring, samt å delta i et kreativt felleskap. All teateraktivitet baserer seg derfor på det vi kaller for brukermedvirkning. Teatret betyr mye omsorg og gjensidig avhengighet, samt at alle kan bidra med det de har av muligheter og ressurser. Teaterarbeid er en sosial «fulltreffer», det utfordrer menneskets skapende kraft, forsterker ferdigheter som hukommelse, stemmebruk, kroppsbeherskelse og samarbeidsevner. Det lærer den enkelte å innordne seg, forsterker selvdisiplinen, stimulerer evnen til å ta initiativ og ikke minst bygges selvtilliten opp. Aktiviteten kan enten hjelpe folk tilbake til arbeidslivet eller «kun» øke folks livskvalitet.

Behandling av sinnslidelser har foregått på ulike måter gjennom tidene. Også i dag har vi forskjellige forklaringsmodeller for hva en psykisk lidelse er og hvordan den kan påvirkes og behandles. I vår tid er interessen for behandling ved bruk av kunsten blitt svært utbredd. 

Tilbudet som teatervirksomheten representerer, samsvarer godt med intensjonene i samhandlings- reformen. Samhandlingsreformen innebærer at kommunene skal legge langt større vekt på forebygging og helsefremmende arbeid, slik det også er nedfelt i ny folkehelselov. Oppfølging av personer med kroniske lidelser forventes å bli bedre og tilbudene i kommunene må derfor bli bredere anlagt for å møte dette. Økt satsing på kulturtiltak for personer med alvorlig psykiske lidelser vil kunne være et viktig tilskudd. Teater Vildenvei er et slikt tiltak. Hvordan tiltaket kan styrke den psykiske helsen er nærmere beskrevet i heftet som følger vedlagt om erfaringer fra teaterarbeidet. (vedlagt - teater i psykisk helse - teori)

Ved Høgskolen i Oslo og Akershus er det i 2013 skrevet en master oppgave om Teater Vildenvei - ”En kvalitativ studie av tidligere og nåværende brukere av psykisk helsevern sine erfaringer med teater som meningsfull aktivitet”. (vedlagt - Masteroppgaven)

 

 

 

 

 

Innspill

Innspillet til handlingsplanen for psykisk helsearbeid er å se på hvilke muligheter en flytting fra OUS til Oslo kommune vil kunne gi. Kontakten mellom kommunen og OUS er stadig til stedet, vi har spilt og spiller forestillingene på forskjellige steder i byen, som tidligere nevnt har vi fått Oslo byes kulturpris, vår virksomhet blir beskrevet i handlingsplanen og kontakten har også vært på det administrative plan.

Ønske om flytting til kommunen har fulgt oss i all tid vi har eksistert. Vi ønsket alltid å spille våre forestillinger utenfor sykehusområde. Skuespillere er ikke lenger OUS pasienter, men folk i en rehabiliteringsprosess i Oslo kommune.

Etter teaterets tidligere henvendelse til kommunen fikk vi følgende svar: «Vi vil be om at du fremmer saken til sykehusets ledelse og at eventuelt ønske om virksomhetsoverføring til Oslo kommune fremmes derfra.» Oslo Universitetssykehus ledelse er i dag interessert i at en slik overføring gjennomføres. Anbefalinger er gitt både fra sykehusets ledelse og fra bydel Alna som vi har samarbeidet med.

Man søker derfor etter tilknytningsform til Oslo kommune. Det er sendt en søknad til Oslo kommune om overtagelsen. Kommunens svar var at man så verdiene, men har ikke økonomi til å kunne ta imot teateret. Innenfor OUS letes det etter muligheter for flytting og endelig plan utarbeides i det man finner en samarbeidspartner.

Et felles teater for byen vil kunne betjene mange flere mennesker enn teateret ved OUS samt gi en positiv erfaringsoverføring. Og hvis en Hamlet ikke finnes i bydel Bjerke så kan han finnes på Grorud eller Frogner. Ved å finne den rette så hjelpes alle andre skuespillere i dette stykket. Og publikum kan i neste omgang få en vellykket forestilling. Det å flytte fra sykehuset vil ikke minst være viktig i arbeidet for å avstigmatisere denne «gruppen».

 

Flytting vil bety økt tilgang på menneskelige ressurser, forhåpentligvis bedre fysiske forhold og større mulighet til visning av forestillinger. Forestillingene ville kunne bli bedre og tiltrekke seg flere publikummere, og jo mere publikum, jo mer suksess. Her ligger også en viktig nøkkel til bedre helse.

Det vil kunne være et sted for forbedring av helse, for rehabilitering og forebygging av sykdom for hele Oslos befolkning.

Flytting av teateret vil være et riktig steg fra hospitalisering – psykofarmaka og terapier - over til frivillig aktivisering og kunstnerisk utfoldelse, innenfor så å si vanlig samfunnsmessige rammer – det vil si - vår by Oslo.

Innspillet er å sette i gang et treårig prosjekt. Teateret har oppfattet at OUS kan være villig til å bidra med lønn til instruktøren i prosjektperioden, samtidig som man kan søke støtte i samhandlingsmidler til drift og andre utgifter. Planen innebærer dermed veldig små utgifter for kommunen i en treårsperiode. Det som da trengs er å finne en partner – en forankring til prosjektet. Etter prosjektets avslutning vil man kunne se om tiltaket var vellykket og vurdere mulighetene for fortsettelsen.

 

 

Mange positive «bivirkninger» ved en slik etablering.

Økonomisk – vil man kunne få støtte og oppnå goodwill hos mange aktører. Vi har fått støtte til driften gjennom slike midler i mange år. Ved siden av driften av teateret har vi vært på fire utenlandsreiser – ca. 25 mennesker hver gang, der deltagerne har fått dekket både reise, opphold og deler av kosten. På tre av turene spilte vi også forestillinger.

Man vil kunne søke støtte til oppussing av et lokale hos f.eks. Stiftelsen Helse og Rehabilitering som tidligere støttet Teater Vildenvei, eller hos Stiftelsen Scheiblers og mange flere aktører.

Dette tiltaket kan trekke til seg mange forskjellige mennesker og mange frivillige. I dag får jeg hjelp fra flere slike krefter og utvidelsen i kommunen vil kunne aktivisere mange flere. Dette er type tiltak der mange vil kunne bidra med noe. Det kan være på mange fronter, skuespillere, instruktører, teknisk hjelp lyd, lys musikk, transport, sying, maling osv. osv.

I tilknytting til teateret kan man også drive pedagogisk virksomhet – skuespillerundervisning for unge som ønsker å gå den sceniske vei, men møter en psykisk barriere. Her er det virkelig stort behov, som også vil kunne gi økonomisk vinning for teatervirksomheten.

Videre vil man kunne inngå akademisk samarbeid for vitenskapelige studier om prosessene, årsakene og virkninger som fremkommer i dette forebyggende/rehabiliteringsarbeid.

I det hele tatt – teater er en kollektiv kunstform der behovet for samarbeid er så og si uuttømmelig. Realisering av dette prosjektet vil kunne tjene mange mennesker i byen vår.

Dette kan bli et meget levende sted, med gode muligheter for å oppnå mange flotte resultater. Jeg kommer veldig gjerne til et møte om emne.

 

Med vennlig hilsen

 

 

Eduard Myska

Teaterinstruktør - Teaterleder

 
TeatervildenveiFinansieringOm Teater VildenveiForestillingerFilmerLinkerKontakt oss